Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr X/71/2015


Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2016 rok w wysokości: 23 829 119 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 629 119 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 200 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2016 rok w wysokości: 26 979 119 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 20 482 119 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 6 497 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 150 000 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 850 000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 000 000 zł.

4. Rozliczenie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100 000 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 50 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwotę 1 000 000 zł do której Wójt Gminy może zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
5 000 000 zł w tym:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000 zł.

§ 13. Ustala się kwotę 1 000 000 zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian kwot zadań majątkowych w ramach działu bez zmian kwoty ogólnej wydatków majątkowych,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal 

 

 


Załączniki

załącznik nr 1 (193.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (338.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 a (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b (134.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4c (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (82.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (75.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 10 (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Grabarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2016-01-12 13:33:09
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2016-01-12 13:41:01
Ostatnia zmiana:2016-01-12 13:41:08
Ilość wyświetleń:1688

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij