Uchwała Nr X/72/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 i z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości w § 1 pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:

,,d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. ,

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)