Uchwała Nr VIII/60/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 i z 2015 r. poz. 528 i 774), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 i z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 i z 2015 r. poz. 1045), Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

  1. określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

  2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 5. Tracą moc uchwały:

  1. Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 62, poz. 1098),

  2. Nr X/64/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 października 2011 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 315, poz. 5086),

  3. Nr XI/74/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 701),

  4. Nr II/10/2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego,

  5. Nr II/11/2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)