Uchwała Nr VII/55/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka końcowego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka końcowego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina, obejmującego końcowy odcinek trasy planowanej linii elektroenergetycznej wraz z pasem technologicznym.

2. Granice obszaru objętego planem zostały określone na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem opracowania jest obszar określony w § 1, dla którego ustalone zostaną zasady zagospodarowania i użytkowania terenów.

2. Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb także problematykę określoną w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal