Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XIX(112)2004 - w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności przez Gminę Kaczory i gminne jednostki organizacyjne

U C H W A Ł A  Nr XIX(112)2004

 

Rady  Gminy  Kaczory 

z dnia  30  listopada  2004 r.

 

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności przez Gminę Kaczory i gminne jednostki organizacyjne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203) i art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje 

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminy zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności przez Gminę i gminne jednostki organizacyjne z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „wierzytelnościami”, wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanej dalej „dłużnikami”.

§ 2. 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części jeżeli:
  1) wierzytelności nie ściągnięto w toku postępowania likwidacyjnego lub   
      upadłościowego, a postępowanie zostało zakończone,
  2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
  3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, w szczególności jego egzystencji,
  4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne.

2. Przy umarzaniu wierzytelności w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 wymagany jest wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1,2 i 4, umorzenie może nastąpić także z urzędu.

§ 3. 1.  Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest:
  1) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej wobec jej wierzytelności - jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  2) Wójt Gminy – w pozostałych przypadkach.

2. Prze wartość wierzytelności rozumie się należność główną, odsetki oraz inne należności uboczne.       

§ 4. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatność na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.

§ 5. 1. Umarzanie wierzytelności przez Wójta Gminy i kierownika gminnej jednostki organizacyjnej następuje w drodze decyzji, która nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2. Odroczenie terminu zapłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożenie na raty następuje w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy i kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej a dłużnikiem.

3. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę, za okres od dnia zawarcia porozumienia do upływu terminów zapłaty określonych w porozumieniu.

4. Jeżeli dłużnik nie uiści w terminie albo w pełnej wysokości poszczególnych rat wierzytelności, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w tym również odsetkami o których mowa w ust. 3.

§ 6. 1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedkładają Wójtowi Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w formie odroczeń i rozłożenia na raty.

2. Sprawozdania składa się według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie dwóch miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

3. Wzór sprawozdania określa załącznik do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Załączniki

zalacznik1 (13.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2004-12-09 12:22:45
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-12-09 12:26:11
Ostatnia zmiana:2004-12-09 12:27:28
Ilość wyświetleń:3174

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij