Uchwała Nr VI/47/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu


 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Panią Wiesławę Szymczak ze składu osobowego Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal