Uchwała Nr V/39/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom


Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Za wykonywanie przez pełny miesiąc zadań związanych z pełnieniem funkcji sołtysa ustala się dietę w wysokości 500 zł miesięcznie.

2. W przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji sołtysa, dieta ulega pomniejszeniu, proporcjonalnie za każdy dzień niewykonywania zadań przez sołtysa.

3. Sołtys jest zobowiązany zgłaszać Wójtowi Gminy Kaczory, każdy okres niemożności wykonywania swoich obowiązków.

§ 2. W przypadku gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia tych obowiązków.

§ 3. Dieta o której mowa w § 1, wypłacana będzie raz w miesiącu do 10-go następnego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany rachunek bankowy sołtysa.

§ 4. Sołtys będący jednocześnie radnym Rady Gminy Kaczory zachowuje prawo do diety określonej w § 1.

§ 5. Ustala się następujące zasady zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Kaczory:

1) podróżą służbową jest podróż podjęta przez sołtysa, w celu wykonania zadania mającego bezpośredni związek z pełnioną przez niego funkcją, poza miejscowość, w której znajduje się siedziba sołectwa i siedziba Urzędu Gminy,

2) termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określa Wójt Gminy w standardowym druku polecenia wyjazdu,

3) środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa Wójt Gminy,

4) na wniosek sołtysa, Wójt Gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością gminy Kaczory, w takim wypadku do zwrotu kosztów przejazdu stosuje się odpowiednio stawkę za jeden kilometr przebiegu obowiązującą dla pracowników samorządowych,

5) zwrot kosztów podróży dokonywany będzie na podstawie rozliczenia, w terminie 14 dni od daty odbycia podróży służbowej w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy sołtysa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal