Uchwała Nr III/24/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i § 68 ust.1 Statutu Gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 96, poz. 1793 i z 2011 r. Nr 286, poz. 4620) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal