Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr III/21/ 2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 24 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kaczory


Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IV/25/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 96, poz. 1793) zmienionej uchwałą Nr IX/54/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 286, poz. 4620) wprowadza się, następujące zmiany:

1) § 81 otrzymuje brzmienie:

§ 81.1. Stały skład Komisji Rewizyjnej wynosi 3 członków.

2. W przypadku utworzenia Klubu Radnych skład Komisji Rewizyjnej ulega poszerzeniu o przedstawicieli klubów wybieranych przez Radę Gminy.

3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji.

4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

5. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”

2) po § 106 dodaje się Rozdział VII w następującym brzmieniu:

Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

§ 107. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 108. 1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady w formie pisemnej.

5. Rejestr klubów prowadzi Przewodniczący Rady.

§ 109. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przynależność radnych do klubu jest dowolna.

3. Można należeć tylko do jednego klubu.

§ 110. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał swych członków.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru gdy liczba ich członków będzie mniejsza niż cztery osoby.

§ 111. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 112. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 113. 1. Posiedzenia i obsługę kluby radnych organizują we własnym zakresie.

2. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
3. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.”


3) Rozdział „VII” oznacza się jako rozdział „VIII” a „§ 107 do 109” oznacza się jako „§114 do 116”,


4) Rozdział „VIII” oznacza się jako Rozdział „ IX” a „§ 110 do 114” oznacza się jako „§117 do 121”,


5) skreśla się zapis „Rozdział IX Pracownicy samorządowi”,


6) w Rozdziale X Postanowienia końcowe „§116 i 117” oznacza się jako „§ 122 i 123”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

Metadane

Źródło informacji:Monika Baszczyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-02-26 14:14:17
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-02-26 14:16:13
Ostatnia zmiana:2015-02-26 14:16:16
Ilość wyświetleń:1848

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij