U c h w a ł a   Nr XVI(95)2004

 Rady  Gminy  Kaczory

z  dnia  23 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na realizację inwestycji.

  

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1.     Postanawia się zaciągnąć kredyt pomostowy na sfinansowanie wydatków, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach gminy na inwestycje pod nazwą:

 

„Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej – ulice Dziembowska, Nowe Osiedle, Osiedle XXX-lecia PRL, Plac Jana Pawła II, Rzadkowska, Słoneczna, Sportowa, Topolowa w Kaczorach”.

 

2.     Kwotę zaciągniętego kredytu pomostowego ustala się w wysokości          500 000,00 zł.

 

§ 2 

Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu kredytu pomostowego będą dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat w poszczególnych latach spłaty.

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)