U c h w a ł a  Nr XVI(93)2004

Rady Gminy Kaczory

z  dnia  23  czerwca  2004 r.

 

    w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII(72)2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. o zaciągnięciu pożyczki na realizację inwestycji.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 § 1 

Uchyla się uchwałę Nr XIII(72)2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję pod nazwą:

 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Brodna”.

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)