Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr II/11/2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2015 rok

w wysokości: 22 826 403 zł
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 591 403 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 235 000

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2015 rok

w wysokości: 23 461 403 zł
z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości: 20 395 403 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości: 3 066 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 635 000 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 865 000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 500 000 zł.

4. Rozliczenie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 120 000 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 50 000 zł.

§ 5. 1.Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwotę 1 000 000 zł do której Wójt Gminy może zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000 zł
w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000 zł.

§ 13. Ustala się kwotę 1 000 000 zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do:

    1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

    1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian kwot zadań majątkowych w ramach działu bez zmian kwoty ogólnej wydatków majątkowych,

    1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

    1. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,

    1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

    1. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art 89 ust 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

 § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Załączniki

Załącznik nr 1 (196kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (336.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 a (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4b (134.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik 4c (138.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Baszczyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2014-12-30 13:19:07
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2014-12-30 13:40:16
Ostatnia zmiana:2015-01-15 12:42:01
Ilość wyświetleń:2072

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij