Uchwała Nr I/1/2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 16 ust. 1 uchwały Nr IV/25/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 96, poz. 1793) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory wybrany został


Pan Kowal Stefan

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z sesji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad

(Ryszard Grzelak)