U c h w a ł a  Nr XIV(78)2004

 Rady  Gminy  Kaczory
z  dnia  13  maja  2004 r.

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie innej niż odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego, odpowiada przepisom ustawy.

  

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ),    art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1

W celu sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym, powołuje się Komisję w następującym składzie:

1) Górka  Edward

2) Kalka  Henryk

3) Kieruj  Jan

4) Sarnowski Andrzej

5) Wienke  Aleksandra.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy:

1/ sprawdzenie, czy wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego, odpowiada przepisom ustawy,
2/ ustalenie opinii czy w/w wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy i nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)