U c h w a ł a  nr XIII(74)2004

Rady  Gminy  Kaczory

z  dnia  7  kwietnia  2004 r. 

     w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

 

     Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 68 ust. 1  Statutu Gminy Kaczory uchwala się, co następuje:

 

§ 1 

     Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2004 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)