Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXIX/224/2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 , Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.) oraz przepisy ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, a w sektorze drogowego transportu towarów 100 tys. euro.

§ 3.1. Pomoc, o której mowa w § 1 może być udzielona w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości podejmujących na terenie Gminy Kaczory po raz pierwszy działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców tworzących nową inwestycję.

2. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z budową lub rozbudową budynków i obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki nabyte przez przedsiębiorcę od osób fizycznych lub osób prawnych, na kontynuowanie już prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Za przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania.

§ 4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej oraz stanowiące nową inwestycję w rozumieniu § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 5. Zwolnienie o którym mowa w § 4 przysługuje przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające korzystanie ze zwolnienia, a w przypadku nowej inwestycji zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona i rozpoczęto użytkowanie obiektu.

§ 6. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje nowych inwestycji zajętych na stacje paliw, stacje bazowe telefonii cyfrowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, biogazowni, kolektory słoneczne - solary oraz przedsiębiorców posiadających zaległości podatkowe wobec budżetu Gminy Kaczory.

§ 7. Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, do zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zobowiązany jest dołączyć:

1) deklarację lub informację na podatek od nieruchomości zawierającej dane o przedmiotach zwolnienia,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem,

3) decyzję – pozwolenie na budowę,

4) decyzję – pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający przyjęcie obiektu do użytkowania wydany przez właściwy organ,

5) przedłożenie wszystkich informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

6) złożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 8. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 4, jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków uprawniających do zwolnienia w ramach pomocy de minimis najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę.

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1 powiadomi organ podatkowy traci prawo do tego zwolnienia od miesiąca, w którym utracił te warunki.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres.

5. W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale, kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową.

6. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o utracie prawa do zwolnienia.

§ 9. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc, inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

§ 10. Organ udzielający pomocy wydaje beneficjentowi pomocy zaświadczenie, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Wartość pomocy publicznej wyrażona jest w kwocie pieniężnej w przeliczeniu na euro według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia faktycznego przysporzenia korzyści finansowych.

§ 11. Uchwała ma zastosowanie do nowych inwestycji o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały utworzonych lub nabytych przez przedsiębiorcę począwszy od 1 stycznia 2014 r.

§ 12. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcom powstałym przez przekształcenie lub połączenie z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Gminy Kaczory.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 14. Traci moc uchwała Nr IX/58/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 26 listopada 2007 r. Nr 169, poz. 3689).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


Załączniki

Załącznik (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Baszczyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2014-06-18 07:47:45
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2014-06-18 07:50:06
Ostatnia zmiana:2014-06-18 08:25:07
Ilość wyświetleń:2681

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij