Uchwała Nr XXVIII/219/2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 25 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/105/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zmienionej uchwałą Nr XIX/131/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. i uchwałą Nr XXI/156/2013 z dnia 17 maja 2013 r. wprowadza się, następujące zmiany:

1) § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” posługujący się nazwą skróconą „PRGOK”, zwany dalej Związkiem.

2. Siedzibą Związku jest Miasto Piła.

3. Uczestnikami Związku są:
1) Gmina Białośliwie;
2) Gmina Czarnków;
3) Gmina Drawsko;
4) Gmina i Miasto Jastrowie;
5) Gmina Kaczory;
6) Gmina i Miasto Krajenka;
7) Gmina Krzyż Wielkopolski;
8) Gmina Miasteczko Krajeńskie;

9) Gmina Okonek;

10) Miasto Piła;

11) Gmina i Miasto Ujście;

12) Gmina Wieleń;

13) Gmina Wyrzysk;

14) Miasto i Gmina Wysoka.

4. Związek tworzy się na czas nieokreślony.”


2) § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zakresie dotyczącym związków międzygminnych oraz
na podstawie niniejszego Statutu.”


3) w § 11 ust. 2 pkt 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

4) uchwalanie rocznego planu finansowego Związku i wieloletniej prognozy finansowej, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania tego planu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków;”


4) w § 11 ust. 2 Statutu uchyla się pkt 14;

5) w § 38 ust. 1 Statutu po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

wpływy z tytułu kar nakładanych przez Zarząd Związku”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany Statutu z dniem ogłoszenia tych zmian w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal