Uchwała Nr XXVII/204/2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Morzewie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 4 uchwały Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 151) uchwala się, co następuje:


§ 1. Rada Gminy Kaczory przyznaje Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Morzewie dotację w wysokości 37.000,- zł na wykonanie pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi i remont więźby dachowej nad prezbiterium zabytku – kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Morzewie.

§ 2. Przekazanie i rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Morzewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal