Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXVII/199/2014
Rady Gminy Kaczory

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaczory

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1  i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 4  ust. 1  i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Rada Gminy Kaczory uchwala


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaczory:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa wymagania obowiązujące na terenie Gminy Kaczory dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie części nieruchomości służących do użytku publicznego,

2) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

2. W związku z przystąpieniem Gminy Kaczory do Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi", zasady postępowania z odpadami komunalnymi i ich gromadzenia na terenie nieruchomości, przewidziane do określenia w art. 4  ust. 2  pkt 1a oraz pkt 2, 3  (w części dotyczącej częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych) i pkt 5  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), zawarte zostały w uchwale Nr 16/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 lutego 2013 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2990). W szczególności dotyczą one:

1) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

2) rodzaju i pojemności pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

4) innych wymagań wynikających z Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017.

3. Treść niniejszego Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie:

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,

2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

3) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.,

4) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.,

5) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7  czerwca 2001 r.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie części nieruchomości służących do użytku publicznego

§ 2. 1. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno odbywać się systematycznie, w miarę występujących potrzeb. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosownych pojemnikach.

2.  Pryzmy, o których mowa w ust. 1  nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty, a także przy latarniach, urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świateł i innych podobnych miejscach.

§ 3. Właściciel nieruchomości na terenie której znajduje się plac zabaw dla dzieci zobowiązany jest do:

1) utrzymania urządzeń do zabaw w należytym stanie technicznym i sanitarnym,

2) wymiany piasku w piaskownicach w miarę występujących potrzeb – minimum raz w roku, wiosną.

Rozdział 3.
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi § 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami odbywać się może wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych i do gruntu.

§ 5.  Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane, gdy dotyczy to doraźnych i drobnych napraw, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Podmioty zobowiązane zapewniają odbiór z nieruchomości nieczystości ciekłych poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do:

1) odbioru ścieków do kanalizacji sanitarnej,

2) odbioru ścieków ze zbiornika bezodpływowego,

3) odbioru osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków.

2.  Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z taką częstotliwością, aby nie doszło do jego przepełnienia. Zabezpieczyć należy także ciągłość jego użytkowania.

3.  Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na podstawie zużycia wody, określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, wynikających z odrębnych przepisów.

4.  Częstotliwość usuwania osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków wynika z instrukcji obsługi, jednak powinno się ono odbywać nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

5.  Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

2.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z pomieszczenia.

3. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) wyposażenie psa w obroże ze smyczą,

2) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust. 7,

3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe w obiektach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika.

4.  Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi, przez osoby, które są w stanie sprawować nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

5.  Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

6.  Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa, wykluczający dostęp osób trzecich i oznakowanej tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem.

7. Obowiązek nakładania kagańca nie dotyczy psów do 12 miesiąca życia, a także u tych, u których stwierdzono przeciwwskazania weterynaryjne:

1) anatomiczne,

2) zdrowotne.

8.  Przepisu ust. 6  nie stosuje się do psów asystujących w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 8. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na terenie Gminy Kaczory w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, określonych odrębnymi przepisami.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:

1) zabudowy wielorodzinnej,

2) zwartej zabudowy jednorodzinnej,

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.

3. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:

1) gromadzenia i usuwania nieczystości wytwarzanych podczas prowadzenia chowu lub hodowli, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń.

4.  Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

5.  Wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 9. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) obiekty mieszkalne i użytkowe,

2) zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty i zakłady usługowe,

3) urzędy i instytucje,

4) przedsiębiorstwa i zakłady,

5) sieci kanalizacyjne i ciepłownicze,

2.  W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest także na terenach ogólnodostępnych.

3.  Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzona w okresie między 1  i 30 września co roku, oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

4.  Rozpoczęcie deratyzacji i zasady jej przeprowadzania ogłasza Wójt Gminy Kaczory w obwieszczeniu podanym do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem ust. 3.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal


 


Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2014-03-06 12:33:45
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2014-03-07 09:28:03
Ostatnia zmiana:2014-03-07 09:28:17
Ilość wyświetleń:2372

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij