Uchwała Nr XXIV/176/2013

Rady Gminy Kaczory

z dnia 18 października 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2013 rok uchwalonym Uchwałą Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2012 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XX/135/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 22 marca 2013 roku, Zarządzeniem nr 8/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem nr 15/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku Uchwałą Nr XXI/151/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 maja 2013 roku, Zarządzeniem nr 30/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku, Zarządzeniem nr 35/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXIII/166/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz Zarządzeniem nr 51/2013 z dnia 24 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:


1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2013 rok o kwotę 3 894,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 23 840 671,42 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 21 903 421,42 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1 937 250,00

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały


2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2013 rok o kwotę 3 894,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 28 113 374,42 zł

z tego:


  1. wydatki bieżące w wysokości: 19 432 490,42 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości: 8 680 884,00 zł


Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.


3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)