Uchwała Nr XXIV/174/2013
Rady Gminy Kaczory

z dnia 18 października 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon Osiedla Leśnego.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) art. 3  ust. 1  i art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 ze zm.1)) w związku z uchwałą nr XXXII/194/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon Osiedla Leśnego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalonym przez Radę Gminy Kaczory uchwałą nr IX/41/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku, Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon Osiedla Leśnego, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500 stanowiący załącznik nr 1  do uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:

1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 3.

4. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§ 2. 1. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W obszarze objętym planem nie wystąpiły tereny górnicze a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) oznaczenia określające przeznaczenie terenów;

6) wymagany kierunek przeważającej kalenicy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią ustaleń planu.

3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN;

2) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym jego przeznaczenie;

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie, które nie mogą być przekroczone przez żadną ścianę zabudowy, przy czym zabudowa nie musi być usytuowana na tych liniach, okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody zewnętrzne mogą przekroczyć te linie o nie więcej niż 0,5m;

3) obowiązujących liniach zabudowy- należy przez to rozumieć linie, na których musi być usytuowane min. 80% długości frontowej ściany zabudowy, okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody zewnętrzne mogą przekroczyć te linie o nie więcej niż 0,5m;

4) obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia infrastruktury technicznej, komunikację wewnętrzną, garaże, budynki gospodarcze, małą architekturę, zieleń oraz ogrodzenia.

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się zapewnienie każdej działce bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW lub drogi leżącej poza obszarem objętym planem;

2) w sytuacji braku możliwości spełnienia warunku określonego w pkt 1, dopuszcza się służebność komunikacyjną;

3) dopuszcza się w ramach terenu oznaczonego symbolem MN lokalizację zabudowy wyłącznie na działkach o minimalnej powierzchni 900m2.

2. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznej wskazuje się teren oznaczony symbolem KDW stanowiący obszar przestrzeni publicznej, w której:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej i zieleni;

2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

3. W zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się, w całym obszarze objętym planem, dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

2) ustala się, w terenach dróg, zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

4. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, ze względu na lokalizację planu w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”, ustala się zachowanie walorów krajobrazowych poprzez właściwe zagospodarowanie terenów.

5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się zakaz powodowania ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, promieniowania elektromagnetycznego, poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2) teren oznaczony symbolem MN jest terenem, dla których przepisy odrębne wskazują dopuszczalne poziomy hałasu, odnoszące się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) masy ziemne powstające w związku z realizacją inwestycji należy zebrać i przekazać do właściwego wykorzystania w obszarze objętym planem lub poza jego granicami;

4) ustala się zakaz składowania, unieszkodliwiania i odzysku odpadów, obrotu paliwami i surowcami wtórnymi, lokalizowania obiektów inwentarskich oraz chowu zwierząt.

6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w granicach obszaru objętego planem:

1) ze względu na występowanie stanowiska archeologicznego, w sytuacji prowadzenia prac ziemnych, ustala się prowadzenie badań archeologicznych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

2) dobra kultury współczesnej należy poddać ochronie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

7. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału:

1) nie wyznacza się obszarów, dla których wymagane jest dokonanie scalania i podziału nieruchomości;

2) na obszarze objętym planem dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

3) w sytuacji, o której mowa w pkt 2:

a) ustala się minimalną szerokość frontu działki dla:

terenu oznaczonego symbolem MN na 20m,

pozostałych terenów - 10m,

b) ustala się minimalną wielkość działki dla:

terenu oznaczonego symbolem MN na 900m2,

dla pozostałych terenów na 25m2,

c) ustala się kąt pomiędzy 75o a 105o położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

§ 6. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) zewnętrzną obsługę komunikacyjną zapewnia istniejąca droga leżąca poza obszarem objętym planem;

2) obsługę nieruchomości w terenie oznaczonym symbolem MN ustala się z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW lub z drogi leżącej poza obszarem objętym planem;

3) ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, lecz nie mniej niż dwa stanowiska postojowe na jedno mieszkanie;

4) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 3  dopuszcza się realizować w formie parkingów lub garaży.

2. W zakresie ogólnych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem KDW;

2) w sytuacji braku możliwości spełnienia warunku wskazanego w pkt 1  dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem MN.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej poprzez odcinki istniejące oraz planowane o parametrach umożliwiających zapewnienie dostawy wody do min. pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) nie dopuszcza się lokalizacji indywidualnych ujęć wody.

4. W zakresie odprowadzania ścieków:

1) ustala się odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) nie dopuszcza się lokalizacji oczyszczalni ścieków.

5. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się odprowadzenie lokalnie do gruntu z wykorzystaniem retencji powierzchniowej, studni chłonnych, itp., oraz z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia lub ze źródeł odnawialnych, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) dopuszcza się nowe stacje transformatorowe;

3) ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, w tym turbin wiatrowych, i wszelkich urządzeń i obiektów z nimi związanych.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej;

2) w sytuacji braku możliwości spełnienia ustaleń pkt 1, dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników na gaz oraz związane z nimi instalacje.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się stosowanie przy pozyskiwaniu ciepła do celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności lub ze źródeł odnawialnych.

9. W zakresie systemu melioracyjnego ustala się, w sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej, przebudowę sieci.

10. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się dostęp do sieci telekomunikacyjnej kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną.

11. W zakresie gospodarki odpadami ustala się zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 7. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN, w zakresie zasad kształtowania zabudowy, wskaźników zagospodarowania terenu, szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu:

1) ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy w odległości zgodnej z rysunkiem planu; w innych sytuacjach należy stosować przepisy odrębne;

2) na każdej działce budowlanej ustala się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego;

3) na każdej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących z maksymalnie jednym garażem i jednym budynkiem gospodarczym, lub jednym budynkiem garażowo-gospodarczym,

4) ustala się wskaźniki intensywność zabudowy od 0,15 do 0,45, jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

5) ustala się wielkość powierzchni zabudowy na 25% w stosunku do powierzchni działki na której zlokalizowana będzie zabudowa;

6) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 50% w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

7) dla budynków mieszkalnych ustala się:

a) główne gabaryty oparte mają być na rzucie prostokąta o szerokości elewacji frontowych od 8m do 15m,

b) maksymalną wysokość na 9m, liczoną od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku,

c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym drugą w poddaszu użytkowym,

d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o wymaganym kierunku przeważającej kalenicy jak na rysunku planu, kącie nachylenia połaci dachowych od 30o do 45o, pokryte dachówką lub innym materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni lub brązu, z dopuszczeniem stosowania lukarn i świetlików,

8) dla budynków innych niż wskazano w pkt 7  ustala się:

a) formę zabudowy wolno stojącą, dobudowaną lub wbudowaną do budynku mieszkalnego,

b) dla formy wolno stojącej lub dobudowanej:

główne gabaryty oparte mają być na rzucie prostokąta o szerokości elewacji frontowych od 3m do 12m,

maksymalną wysokość na 6m, liczoną od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku,

dla formy wolno stojącej lub dobudowanej dachy jedno-, dwu-, lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20o do 45o, pokryte dachówką lub innym materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni lub brązu, z dopuszczeniem stosowania lukarn i świetlików.

§ 8. Dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW, w zakresie zasad zagospodarowania:

1) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 10m z lokalnymi poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się zagospodarowanie drogi w postaci ciągu pieszo-jezdnego.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 9. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów w wysokości 30%

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.1Dz. U. poz. 951, poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal