Uchwała Nr XXIII/161/2013

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej z ustaleniami Studium


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r., poz. 647 ze zm.) ) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalonego uchwałą Nr IX/41/99 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 1999 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal