Uchwała Nr XX/140/2013

Rady Gminy Kaczory

z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Kaczory na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), § 6 ust. 1 uchwały Nr IV/25/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 96, poz. 1793 i z 2011 r. Nr 286, poz. 4620) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na umieszczenie herbu Gminy Kaczory na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)