UCHWAŁA Nr XIX/131/2012

Rady  Gminy  Kaczory

z  dnia  28  grudnia  2012 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/105/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Uczestnikami Związku są:

1)      Gmina Białośliwie;

2)      Gmina Czarnków;

3)      Gmina Drawsko;

4)      Gmina i Miasto Jastrowie;

5)      Gmina Kaczory;

6)      Gmina i Miasto Krajenka;

7)      Gmina Krzyż Wielkopolski;

8)      Gmina Miasteczko Krajeńskie;

9)      Gmina Okonek;

10)  Miasto Piła;

11)  Gmina Szydłowo;

12)  Gmina i Miasto Ujście;

13)  Gmina Wieleń;

14)  Gmina Wyrzysk;

15)  Miasto i Gmina Wysoka.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)