Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XVIII/125/2012
Rady Gminy Kaczory

z dnia 27 listopada 2012 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1]) ), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.[2]) ) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze gminy Kaczory. 

2.   Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o zabytku należy przez to rozumieć zabytek wpisany do rejestru zabytków. 

§ 2. 1. O dotację może ubiegać się podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot który do zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub stosunku zobowiązaniowego. 

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ustalonych na podstawie kosztorysu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

3. Łaczną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. 

4. Dotacji udziela Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały. 

§ 3. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane mogą obejmować w szczególności nakłady konieczne na: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 

8) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego obiektu kolorystyki, 

9) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności, 

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 

11) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

12) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, 

13) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów na te prace lub roboty. 

2. W przypadku, gdy stan zachowania zabytku, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dotacja może być udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

3. Dotacja na dofinansowanie prac wymienionych w ust. 2 podlega pomniejszeniu o nakłady konieczne na te prace lub roboty finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł. 

§ 5. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji złożony przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawierający projekt zadania, rozumianego jako projekt prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą, 

2) wskazanie zabytku,          

3) tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem, 

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca, 

5) zakres i rodzaj prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją, 

6) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych, 

7) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku. 

3. Do wniosku należy załączyć: 

1) kopie decyzji o wpisie do rejestru zabytków, którego dotyczą prace, 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem, 

3) pozwolenie na wykonanie prac wskazanych we wniosku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace lub roboty wymagają takiego pozwolenia. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 6. 1. W terminie 14 dni od podjęcia przez Radę Gminy uchwały przyznającej dotację Wójt Gminy zawiera umowę o udzielenie dotacji. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 w szczególności określa: 

1) oznaczenie stron umowy, 

2) zakres planowanych prac oraz terminy ich realizacji, 

3) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności, 

4) sposób i termin rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

5) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania i wykorzystania dotacji. 

§ 7. Rozliczenie dotacji nastąpi nie później niż do 31 grudnia roku budżetowego, w którym dotacja została przekazana na konto podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

§ 8. 1. Podmiot otrzymujący dotację składa pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od zakończenia zadania, które zawiera:          

1) całkowity koszt zadania, w tym wydatki pokryte ze środków publicznych uzyskanych od innych podmiotów, 

2) opis realizacji zadania objętego dotacją, 

3) rozliczenie finansowe z poświadczonymi za zgodność kopiami faktur - zestawienie rachunków. 

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr inż. Stefan Kowal

 [1]Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567)

[2]Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871)

Załączniki

Załącznik nr 1 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2012-12-11 14:21:10
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2012-12-11 14:24:43
Ostatnia zmiana:2013-01-17 13:06:16
Ilość wyświetleń:2388

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij