Uchwała   Nr XIII/89/2012

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

 

 

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2012 rok uchwalonym Uchwałą nr XI/73/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 5/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku oraz uchwałą nr XII/76/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 marca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)  Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2012 rok o kwotę    80 232 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi    20 488 542 zł

z tego:

a)    dochody bieżące w kwocie     20 287 542 zł

b)    dochody majątkowe w kwocie     201 000 zł

 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

2)  Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2012 rok o kwotę    239 284 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi   23 342 704 zł

z tego:

a)      wydatki bieżące w wysokości:      17 993 927 zł

b)     wydatki majątkowe w wysokości: 5 348 777 zł

 

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3)  a. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 159 052 zł i ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 854 162 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

b.  Zwiększa się kwotę planowanych przychodów o 159 052 zł i określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 853 829 zł.

c.  Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.


4)  Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5)  Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.