Uchwała Nr XV/105/2012

Rady Gminy Kaczory

z dnia 13 lipca 2012 r. 

 

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.        o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.