Uchwała Nr XIV/98/2012

 

Rady  Gminy Kaczory

 

z dnia 15 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Pilskiej z  ustaleniami Studium

 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Pilskiej, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory  uchwalonego uchwałą Nr IX/41/99 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 1999 r.

 

            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)