UCHWAŁA Nr X/69/2011

Rady Gminy Kaczory

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2012Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95, poz. 969) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kaczory z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 55,00 zł/q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)