Kaczory, 24.11.2011 r.

ZP.271.6.2011Dotyczy: Unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawo zamówień publicznych.


W dniu 23.11.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano pod numerem 393420-2011 ogłoszenie o zamówieniu udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 8 236 941 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa krytej pływalni w Kaczorach”.

Z uwagi na wartość zamówienia przekraczającą kwotę 193 000 euro dla usług , przetarg ten został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 pzp „Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski