Uchwała Nr X/65/2011

Rady Gminy Kaczory

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Kaczory dla odbiorców usług świadczonych przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach, w wysokościach:


1) cena za 1 m3 dostarczanej wody – 2,41 zł plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami,


2) cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków – 3,10 zł plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami,


3) stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych , określoną w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory oraz Dyrektorowi Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/202/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i obowiązuje przez okres 1 roku.


§ 5. Zatwierdzone taryfy Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach poda do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)