Uchwała Nr IX/57/2011

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jeziorki na lata 2011-2019”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Jeziorki na lata 2011-2019” przyjęty przez Zebranie Wiejskie w miejscowości Jeziorki uchwałą Nr 1/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)