Uchwała nr VI/38/2011

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 3 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2011 – 2022

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226,227,229,230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

 

§ 1. W tytule uchwały zastępuje się rok 2022 rokiem 2023.

 

§ 2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kaczory na lata 2011 – 2022  uchwaloną uchwałą Nr III/11/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2010 roku zmienioną Zarządzeniem nr 15/2011 Wójta Gminy Kaczory z dnia 18 kwietnia 2011 roku  obejmującą:

 

1)      dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 a do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)      Objaśnienia przyjętych wartości wraz z opisem zmian niniejszą uchwałą, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uchwalone w Uchwale nr III/11/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały, a załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Informacja o relacji, o której mowa a art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013 znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. W § 4 uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2010 roku skreśla się ust. 2.

 

§ 6. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)