Kaczory, 11.05.2011 r.

ZP.27272.1.2011


ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Kaczorach (ul. Chodzieska – Osiedle Przylesie)


Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Uzasadnienie faktyczne:

- w postępowaniu zostały złożone 2 oferty niepodlegające odrzuceniu


Uzasadnienie prawne:

- zgodnie z art. 93 ust1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.Wójt Gminy
/-/ mgr Brunon Wolski