Uchwała Nr V/35/2011

Rady Gminy Kaczory

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie.Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Zelgniewie – jednostkę budżetową Gminy Kaczory.

§ 2. Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Śmiłowie prowadzonej przez Gminę Kaczory, zgodnie z jej obwodem ustalonym odrębną uchwałą.

§ 3. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Kaczory.

2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Kaczory.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Kaczory, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)