Uchwała Nr V/31/2011

Rady Gminy Kaczory

z dnia 15 kwietnia 2011 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2010 rok,

2) sprawozdaniem finansowym,

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażoną w uchwale Nr SO.-0954/1/15/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok,

4) informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.,

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2010 rok.

Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2010 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)