Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  Uchwała Nr IV/22/2011

Rady Gminy Kaczory

z dnia 7 lutego 2011 r.


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem.

§ 2. 1. Członkowie Zespołu powoływani są spośród przedstawicieli:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach, wskazanych przez kierownika tej jednostki;

2) Posterunku Policji w Kaczorach, wskazanych przez kierownika tej jednostki;

3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaczorach, wskazanych przez przewodniczącego tej komisji;

4) Kuratorów Sądowych, wskazanych przez Kierownika Zespołu Kuratorskiego w Chodzieży;

5) służby zdrowia, wskazanych przez podmioty świadczące usługi w zakresie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Kaczory;

6) oświaty, wskazanych przez dyrektorów szkół z terenu Gminy Kaczory;

7) organizacji pozarządowych, wskazanych przez organy statutowe tych organizacji działających na terenie Gminy Kaczory.

2. Kadencja Zespołu trwa cztery lata.

3. Zespół ze swego grona wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie, na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu.

§ 3. 1. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Kaczory w drodze zarządzenia.

2. Podmioty o których mowa w § 2 wskazują przedstawicieli w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zapytania wystosowanego przez Wójta Gminy Kaczory.

§ 4. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Obrady są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez przewodniczącego z tym, że pierwsze posiedzenie Zespołu w danej kadencji zwołuje Wójt Gminy Kaczory.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.

6. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół zawierający w szczególności:

1) datę i miejsce odbywania posiedzenia;

2) imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

3) imiona i nazwiska obecnych członków Zespołu;

4) ustalony porządek obrad;

5) przebieg obrad;

6) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

7. Zespół podejmuje:

1) uchwały;

2) stanowiska;

3) opinie.

8. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5. 1. W razie rezygnacji lub śmierci członka Zespołu Wójt Gminy Kaczory powołuje na jego miejsce nowego członka w trybie określonym w § 3.

2. Wójt odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole.

§ 6. Zespół może tworzyć grupy robocze, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 7. 1. Członkowie Zespołu są obowiązani zachować w tajemnicy wszelkie powzięte informacje związane z realizacją powierzonych zadań.

2. W swojej pracy członkowie Zespołu kierują się dobrem osób korzystających z pomocy zespołu i ochroną ich dóbr osobistych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)
Metadane

Źródło informacji:Iwona Świątkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2011-05-04 10:13:09
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2011-05-05 12:41:19
Ostatnia zmiana:2011-05-05 12:41:53
Ilość wyświetleń:2083

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij