Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 Uchwała Nr IV/21/2011

Rady Gminy Kaczory

z dnia 7 lutego 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. Nagrody mogą być przyznane osobom stale zamieszkałym na terenie Gminy Kaczory lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę i działającym na terenie Gminy Kaczory.

§ 3. Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uprawia dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu wydanym przez właściwego ministra do spraw kultury fizycznej;

2) godnie reprezentuje Gminę Kaczory;

3) uzyskuje wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, przez co rozumie się:

  1. zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w zawodach sportowych o randze wojewódzkiej lub zajęcie co najmniej ósmego miejsca w zawodach sportowych o randze krajowej lub reprezentowania kraju we współzawodnictwie sportowym (w tym również w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy);

  2. w dyscyplinach zespołowych zakwalifikowanie się do kadry reprezentacji krajowej lub kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez polski związek sportowy w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych;

  3. udział w igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata lub Europy.

§ 4. Osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 3 pkt 3 muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy.

§ 5. 1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Kaczory z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) organizacji lub instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej w Gminie Kaczory;

2) zarządu klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik;

3) osoby fizycznej.

2. Wniosek o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe powinien być złożony na druku według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody składa się po uzyskaniu wyników sportowych o których mowa w § 3 pkt 3 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.

2. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów sportowych dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 3 pkt 3 przyznaje się jedną nagrodę, której wartość nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty 1,5 – krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8. W jednym roku kalendarzowym osoba fizyczna może otrzymać jedną nagrodę.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 52, poz. 1181 z dnia 17 marca 2010 r.).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)Załączniki

Załącznik (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona Świątkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2011-05-04 10:06:45
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2011-05-04 10:07:43
Ostatnia zmiana:2011-05-04 10:09:57
Ilość wyświetleń:2323

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij