Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 Uchwała Nr IV/20/2011

Rady Gminy Kaczory

z dnia 7 lutego 2011 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu jej rozliczania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ) i art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.2) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu ze środków budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kaczory.

2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby i wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

1) brak możliwości podłączenia do kanalizacji zbiorczej,

2) rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń ochrony środowiska i gospodarki wodnej,,

3) odłączenie funkcjonujących osadników,

4) złożenie wniosku do Wójta Gminy wraz załącznikami:

  1. Informacją o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków,

  2. oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własność) w przypadku współwłasności teren na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, pozwolenie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni,

  3. pozwolenie wodnoprawne na eksploatację urządzeń o przepustowości powyżej 5 m3 na dobę a także na wypuszczanie oczyszczonych ścieków poza granice własnej działki lub zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę do Wójta przed rozpoczęciem eksploatacji,

  4. końcowy protokół odbioru sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami,

  5. imienny dowód zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków,

  6. certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, bezpieczeństwo konstrukcji użytkowej, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.


§ 2. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

2. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Kaczory w kolejności złożenia. Nie zrealizowane wnioski w danym roku budżetowym będą rozpatrywane w następnym roku.

§ 3. Szczegółowe zasady wypłacenia dotacji i sposobu jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą a wnioskodawcą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/99/2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 września 2004 r. w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kaczory oraz uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kaczory.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


1z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)

2 z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657)

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)Metadane

Źródło informacji:Iwona Świątkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2011-05-04 09:58:12
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2011-05-05 12:41:19
Ostatnia zmiana:2011-05-05 12:42:00
Ilość wyświetleń:2600

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij