Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała  Nr III/10/2010

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  29  grudnia  2010 r.

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kaczory.

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,     z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Kaczory w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego z zakresu sportu.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

4) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Kaczory i beneficjentem.

 

§ 3. Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Kaczory będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy, oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, prowadzonej przez kluby sportowe.

  

§ 4. 1. Finansowanie sportu odbywa się poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym w zakresie przedsięwzięć o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach;

3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;

4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego;

      5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy.

2. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować będzie umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym.

3. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.

4. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 5. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

3) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

4) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

 

§ 6. Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu jest  Wójt Gminy Kaczory.

 

§ 7. 1. Dotacja przyznawana jest na wniosek.

       2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) przedstawioną kalkulację kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu; 3) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;

4) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą;

5) wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy;

6) wysokość środków poza budżetowych na realizację projektu.

 

§ 9. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Kaczory wyznacza dodatkowy termin i wzywa wnioskodawcę do usunięcia lub uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 10. 1. Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Wójt Gminy Kaczory zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

        2. Integralnym elementem umowy jest złożony wniosek.

 

§ 11. Wójt Gminy Kaczory poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

1) stan realizacji projektu;

2) efektywność i rzetelność jego wykonania;

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy;

4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy.

 

§ 12. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.

2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 10

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego formularza, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Załączniki

Załącznik nr 1 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2011-01-07 08:42:22
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2011-01-07 08:44:35
Ostatnia zmiana:2011-07-19 14:55:16
Ilość wyświetleń:2484
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij