UCHWAŁA Nr XXXII/189/2010

Rady Gminy Kaczory

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ul. Leśnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ul. Leśnej, zwanego dalej planem.


2. Granice obszaru objętego planem oznaczono graficznie na rysunkach w skali 1:2000, stanowiących załączniki do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)