Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXXI/181/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi...

Uchwała Nr XXXI/181/2010

Rady Gminy Kaczory

z dnia 16 czerwca 2010 r.

 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,    z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 ) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) zwana dalej ustawą.

2. Prawo udziału w konsultacjach mają rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie gminy Kaczory.

 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z gminną radą działalności pożytku publicznego, a do czasu jej powołania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

§ 3. Projekty aktów prawa miejscowego podlegają konsultacji przed ich wniesieniem pod obrady Rady Gminy.

 

§ 4. 1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy, określając:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji,

4) komórkę organizacyjną lub pracownika Urzędu Gminy odpowiadającego za ich przeprowadzenie.

2. Informacje o podejmowanych konsultacjach w tym o przedmiocie konsultacji publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Informacja taka może być również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz  w formie obwieszczeń na terenie Gminy Kaczory.

 

§ 5. 1. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

 

§ 6. 1. Konsultacje mogą mieć formę:

1) spotkania z przedstawicielami organizacji wymienionych w § 2,

2) wyrażania pisemnej opinii i złożenia uwag w sprawach określonych w § 1 ust. 1,

3) ankiet skierowanych do organizacji wymienionych w § 2.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji z podmiotami określonymi w § 2 nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia podania do wiadomości w sposób określony w § 4 ust. 2. Nie przedstawienie opinii lub uwag w w/w terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

§ 7. 1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji publikuje się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Kaczory przedstawia Radzie Gminy Kaczory w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w §1 ust. 1.

 

§ 8. Wyniki przeprowadzonych konsultacji nie są wiążące.

 

§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2010-06-23 09:08:44
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2010-06-23 09:10:47
Ostatnia zmiana:2010-06-23 09:11:04
Ilość wyświetleń:2683
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij