Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXXI/178/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze, informacjio kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXI/178/2010

Rady Gminy Kaczory

z dnia 16 czerwca 2010 roku 

 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

 

 

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późń. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wójt Gminy Kaczory przedstawia w terminie do 31 sierpnia Radzie Gminy Kaczory  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o:

 

1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze,

2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

3) przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

 

§ 2. 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

2. W części tabelarycznej wskazać należy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zestawienie dochodów i wydatków w układzie załączników do uchwały budżetowej, uwzględniając zmiany do planu, wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania budżetu.

3. W części opisowej zawierającej informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu uwzględnić należy:

1) ewentualne zagrożenia wykonania planu dochodów i wydatków,

2) stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości,

3) skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa,

4) skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych,

5) dochody bieżące i majątkowe,

6) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:

- dotacje na zadania majątkowe,

7) wydatki bieżące, w tym w szczególności na:

a)      wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

-  wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych,

b)     dotacje na zadania bieżące,

c)      świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d)     wydatki na obsługę długu publicznego,

e)      wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

4. Planowaną i wykonaną kwotę deficytu lub nadwyżki budżetu; w przypadku wystąpienia deficytu wykazać należy źródło jego pokrycia.

5. Informację o wykonaniu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w formie załącznika do informacji.

6. Informację o stanie zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

 

§ 3. 1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się w formie tabelarycznej  i opisowej.

2.      Część tabelaryczna zawiera:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,

2) dochody i wydatki majątkowe,

3) wynik wykonania budżetu,

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

6) kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. W części opisowej należy przedstawić odchylenia od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualny wpływ na następne lata.

4. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządza się jako zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć  z wykazaniem stopnia realizacji przedsięwzięć w ujęciu rzeczowym i finansowym.

 

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zawiera:

1) zestawienie tabelaryczno-opisowe przychodów zawierające plan i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania w szczególności:

a)      stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego,

b)      dotacje na wydatki bieżące,

c)      przychody własne według źródeł,

d)      pozostałe przychody.

2) zestawienie tabelaryczno-opisowe kosztów zawierające plan i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania w szczegółowości:

a)      wynagrodzenia i pochodne,

b)      zakup materiałów i energii,

c)      usługi obce,

d)      koszty remontów i konserwacji środków trwałych,

e)      pozostałe.

3) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXXII/187/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy sporządzania przez Wójta Gminy informacji  o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)
 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2010-06-23 08:51:03
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2010-06-23 08:53:41
Ostatnia zmiana:2010-06-23 08:54:04
Ilość wyświetleń:2635
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij