U c h w a ł a   Nr XXX/174/2010

 

Rady Gminy Kaczory

 

z  dnia 26  kwietnia  2010 r.

 

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

 

Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 i z 2010 r. Nr 44, poz. 250) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)