U c h w a ł a  Nr  XXX/173/2010

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

 

 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak  i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kaczory miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146)  oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dla terenu Gminy Kaczory – 45 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) w tym:

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 30 punktów,

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 15 punktów.

 

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od:

1) przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych;

2) obiektów kultu religijnego;

3) obiektów sportowych i rekreacyjnych;

4) cmentarzy;

5) plaż, kąpielisk i basenów.

 

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzy się najkrótszą drogą przeznaczoną dla pieszych, biegnącą od wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego.

 

3. W uzasadnionych przypadkach a w szczególności, gdy punkt sprzedaży i obiekt chroniony wzajemnie na siebie nie oddziaływają, dopuszcza się usytuowanie punktu sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może odbywać się wyłącznie w placówkach, w których prowadzona jest działalność handlowa w zakresie handlu detalicznego (sklepy spożywcze); w przypadku sklepów wielobranżowych na – wydzielonych stoiskach.

§ 4. Podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może odbywać się w restauracjach oraz w barach, zapewniających klientom dostęp do toalety.

 

§ 5. 1. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może podawać napoje alkoholowe także w ogródku gastronomicznym tj. wydzielonej przestrzeni zorganizowanej na wolnym powietrzu, ogrodzonej płotkiem lub barierką, bezpośrednio przyległej do lokalu gastronomicznego (restauracji lub baru).

 

2. Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, może odbywać się w wolnostojących ogrodzonych „ogródkach piwnych”, mających zapewniony dostęp do toalety; na podstawie odrębnego zezwolenia.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 18/93 Rady Gminy w Kaczorach z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kaczory miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz uchwała Nr XVII(125)2001 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Kaczory liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)