Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXIX/169/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

  

Uchwała Nr XXIX/169/2010

 

Rady Gminy Kaczory

 

z  dnia  26  marca  2010 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kaczory i jej jednostkom organizacyjnym.

  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,      z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kaczory oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także organy i osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

1) kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z obowiązującym statutem jest uprawniona do zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Kaczory;

2) należności – należy przez to rozumieć sumę należności o charakterze cywilnoprawnym:

a)      głównej – będącej zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem Gminy Kaczory oraz jej jednostek organizacyjnych, wynikającym w szczególności z dokumentu księgowego (faktury, rachunku, noty księgowej), umowy lub porozumienia, którego dotyczy;

b)      odsetek od należności głównej;

c)      ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne i inne);

3) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy.

 

§ 3. 1. Należności mogą być umarzane w całości lub w części z urzędu lub na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika, jeżeli:

 

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza 5.000 zł;

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesom publicznym;

6) nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika.

 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 umorzenie należności może nastąpić z urzędu w drodze jednostronnego oświadczenia woli podmiotu wymienionego w § 5 ust. 1.

 

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi,  w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem  gminy lub jej jednostki organizacyjnej, na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika może zostać odroczony termin spłaty całości lub części należności oraz płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

 

2. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części lub rozłożenie płatności należności na raty w całości lub w części następuje w formie pisemnej, w drodze jednostronnego oświadczenia woli lub umowy.

 

3. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia umowy, do upływu terminu spłaty.

 

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez termin spłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.

 

§ 5. 1. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności uprawniony jest:

 

1) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Kaczory, z której działalnością wiąże się należność - jeżeli wartość należności nie przekracza dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku podjęcia decyzji, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze obwieszczenia;

2) Wójt Gminy Kaczory – jeżeli wartość należności jest wyższa niż dwukrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w pkt 1.

 

2. Przez wartość należności, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną bez odsetek oraz należności ubocznych.

 

3. Podmiot właściwy do umorzenia należności pieniężnej jest również uprawniony do umorzenia odsetek oraz należności ubocznych.

 

§ 6. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty należności, stanowi pomoc publiczną i odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379 z 28.12.2006r.).

 

2. Ulga, o której mowa w ust. 1 może być udzielona na wniosek dłużnika.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIII/193/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności przez Gminę Kaczory i gminne jednostki organizacyjne oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 169, poz. 3907 z dnia 7 listopada 2006 r.). 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2010-04-01 11:36:31
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2010-04-01 11:37:28
Ostatnia zmiana:2010-04-01 11:38:17
Ilość wyświetleń:2734
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij