Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXIX/168/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała Nr  XXIX/168/2010

Rady Gminy Kaczory

z dnia 26 marca 2010 roku

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kaczory.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz.1464 oraz z 2009 r.      Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kaczory powinien:

1)   dysponować nieruchomością z przeznaczeniem na bazę techniczną wyposażoną w:

a)    zaplecze techniczno – biurowe,

b)   własną linię sortowniczą lub sortownię służącą do przesortowania surowców wtórnych, z zastrzeżeniem ust. 5,

c)    stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych (boksy lub kontenery) – mebli, sprzętu RTV, AGD, opon itp.

d)   stanowisko (boksy lub kontenery) do odbioru odpadów niebezpiecznych (świetlówki, akumulatory, baterie, opakowania po farbach, lakierach itp.

e)    stanowisko do belowania wyposażone w belownicę, z zastrzeżeniem ust. 5,

f)     miejsce lub urządzenie do mycia pojemników i kontenerów, z zastrzeżeniem ust. 5,

 

2)   dysponować bazą transportową odpowiednią do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska wyposażoną w:

a)      miejsca postojowe w ilości odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych,

b)      zaplecze techniczne wyposażone w urządzenia zapewniające utrzymanie pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym,

c)      miejsce lub urządzenie do mycia pojazdów z zastrzeżeniem ust. 5.

 

3)   dysponować:

a)    pojemnikami i kontenerami do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

b)   pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów w ujednoliconym kolorze dla poszczególnych rodzajów odpadów o pojemności od 0,06 m3 do 2,5 m3:

-     niebieskim z przeznaczeniem na makulaturę,

-     żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

-     zielonym z przeznaczeniem na szkło, 

-     brązowym z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,

c)    workami foliowymi do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów.

 

2.    Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny:

1)   spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.) oraz których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów, następującego rodzaju:
a)  pojazdy bezpylne,

b)  pojazdy bramowe,

c)  pojazdy hakowe,

d)  pojazdy wyposażone w urządzenia typu HDS,

e)  pojazdy ciężarowe;

2)   być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd;

3)   być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

4)   być myte i dezynfekowane raz w tygodniu.

 

3.      Ponadto Przedsiębiorca powinien:

1)   wyposażyć pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych w dodatkowy pojemnik (kieszeń) w kolorze czerwonym do gromadzenia baterii pochodzących z gospodarstw domowych bądź zainstalować pojemnik (kieszeń) w miejscu widocznym, na bocznej ścianie stanowiska odpadowego;

2)   oznakować pojemniki, kontenery i worki za pomocą logo lub nazwą przedsiębiorcy;

3)   zapewnić usługę mycia i dezynfekcji pojemników i kontenerów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, raz na kwartał lub zapewnić usługę mycia i dezynfekcji;

4)   przekazywać odzyskane odpady do recyklingu;

5)   zapewnić odpowiednią ilość i pojemność pojemników, gwarantujących zachowanie ustalonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaczory, częstotliwości usuwania odpadów z nieruchomości;

6)   zapewnić taką organizację świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników, uprzątnięte zostały rozsypane odpady oraz pozostawiony został czysty teren wokół miejsc do selektywnej zbiórki odpadów;

7)   posiadać ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

 

4.    Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1,  jest obowiązany:

1)   świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych;

2)   współdziałać z właścicielem nieruchomości, w celu wyposażenia nieruchomości w urządzenia lub worki służące do zbierania odpadów;

3)   prowadzić ewidencję zawartych z właścicielami nieruchomości umów w zakresie odbierania odpadów oraz przedkładać tą ewidencję Wójtowi Gminy w ustawowym terminie.

 

5.    W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w §1 ust.1, nie spełnia wymagań określonych w §1 ust.1 pkt 1 lit. b, e, f, pkt 2 lit. c, Przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosowanych umów.

 

6.    W przypadku gdy przedsiębiorca dysponuje instalacją do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych lub posiada prawo do korzystania z instalacji należącej do innego przedsiębiorcy w oparciu o stosowne umowy odstępuje się od obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. W przypadku korzystania z instalacji należącej do innego przedsiębiorcy należy przedłożyć stosowną umowę.

 

7.    Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w §1 ust.1 pkt 1 należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

 

8.    Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami i  Gminnym Planem Gospodarki Odpadami miejscem składowania odpadów komunalnych jest składowisko odpadów w Kłodzie, gmina Szydłowo.

 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:

1)   dysponować nieruchomością z przeznaczeniem na bazę transportową  wyposażoną w:

a)    zaplecze techniczno – biurowe,

b)   miejsca postojowe w ilości odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych,

c)    zaplecze techniczne wyposażone w urządzenia zapewniające utrzymanie pojazdów w należytym stanie technicznym,

d)   miejsce do mycia pojazdów z zastrzeżeniem ust. 4;

2)   posiadać homologowany pojazd asenizacyjny spełniający wymagania zawarte w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

 

2.      Ponadto przedsiębiorca powinien:

1)   oznakować pojazd w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd;

2)   myć i dezynfekować pojazd asenizacyjny po zakończeniu wykonania usługi w danym dniu  oraz udokumentować sposób przeprowadzania dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych;

3)   prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonania usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaczory – uchwalonym przez Radę Gminy Kaczory Uchwałą Nr XXXII/186/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.;

 

3.    Przedsiębiorca jest zobowiązany do:

1)   świadczyć usługi odbioru nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych;

2)   przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Kaczorach lub innej stacji zlewnej, której gotowość odbioru nieczystości ciekłych stwierdzona jest umową;

3)   wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty wykonania usług, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny.

 

4. W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 1 nie spełnia wymagań określonych w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosowanych umów.

 

5.      Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 1 należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie wydane na podstawie Zarządzenia Nr 181/2006  Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 czerwca 2006 r.  dostosują  się do wymagań, o których mowa w    § 1 ust. 1 pkt 3 lit. b i c, ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 pkt 2 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 3 lit b i  c, ust. 2 pkt 2 i 3, ust.3 pkt 2 oraz § 2 ust.2 pkt 1, które wchodzą po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2010-04-01 11:32:28
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2010-04-01 11:33:27
Ostatnia zmiana:2010-04-01 11:35:34
Ilość wyświetleń:2419
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij