Symbol:
5113

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.) 


Opłaty:
odręczny


Termin odpowiedzi:
Od ręki.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego":
- potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu
Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego
- wydane przez organ nadzoru budowlanego.


Dokumenty
  • 1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego" (Pu-E-1) (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

  • 2. Załączniki:

  • wypełniony formularz zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (Pu-E-16), potwierdzony przez WKU (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną)

  • oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Urzędu (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu)

  • 3. Dowód osobisty

  • 4. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)

  • 5. Decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów

  • 6. Akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza gminy Pniewy)

  • 7. Prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego)