Symbol:
5113

Wydział:


Podstawa prawna:
U z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.) 


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
odręczny

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Nie przysluguje

Uwagi:
1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego":
· potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu.
2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego- wydane przez organ nadzoru budowlanego.Dokumenty
  • 1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące" (Pu-E-3) (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

  • 2. Załączniki:

  • wypełniony formularz zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (Pu-E-16), potwierdzony przez WKU (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną)

  • oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Biura Obsługi Interesantów (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu)

  • 3. Dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

  • 4. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

  • 5. Decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów

  • 6. Akt urodzenia dziecka z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza gminy Pniewy)