Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym

Uchwała  Nr XXVII/158/2009

 

Rady Gminy Kaczory

 

z  dnia  29  grudnia  2009 r.

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 35 ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy         z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970, z 2007 r. nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208), art. 22 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 i Nr 171, poz. 1208, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 i Nr 97, poz. 801)  Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium sportowego oraz podstawę i sposób ustalania jego wysokości;

2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokości nagrody i rodzaje wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania nagród i wyróżnień z tytułu rywalizacji we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez jednostki organizacyjne Gminy Kaczory.

 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie o kulturze fizycznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r.  o kulturze fizycznej;

2) ustawie o sporcie kwalifikowanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca    2005 r. o sporcie kwalifikowanym;

3) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kaczory,

4) zawodniku – należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Kaczory lub członka Klubu działającego na terenie Gminy Kaczory, który uprawia określoną dyscyplinę sportu, a w wyjątkowych wypadkach również mieszkańca Gminy Kaczory uprawiającego określoną dyscyplinę sportu w klubie działającym poza terenem Gminy Kaczory;

5) zawodniku amatorze – należy przez to rozumieć zawodnika, który uprawiając określoną dyscyplinę sportu nie posiada licencji zawodnika;

6) zawodniku licencjonowanym – należy przez to rozumieć zawodnika, który uprawiając określoną dyscyplinę sportu posiada licencję zawodnika;

7) licencji zawodnika – należy przez to rozumieć uprawnienie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, przyznawane na zasadach i w trybie przepisów ustawy o sporcie kwalifikowanym;

8) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym, międzynarodowym – należy przez to rozumieć udział zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich, w Mistrzostwach Świata lub Europy; zakwalifikowanie zawodnika do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu; uzyskanie przez zawodnika medalowego miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy, z co najmniej 5 krajów;

9) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym – należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika czołowych miejsc w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, albo w klasyfikacji na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży lub innych turniejach i zawodach sportowych o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim lub co najmniej powiatowym;

10) w grach zespołowych, w przypadku stypendium – za wysoki wynik sportowy uznaje się udział zawodnika w rozgrywkach, co najmniej II ligi lub jeśli zawodnik jest powołany do kadry Polski lub Województwa i gra co najmniej rok – o ile nie posiada kontraktu;

11) w grach zespołowych, w przypadku nagród – za wysoki wynik sportowy uznaje się udział zawodnika w rozgrywkach, co najmniej II ligi lub, jeśli zawodnik jest powołany do kadry Polski lub Województwa i gra w niej, co najmniej rok;

12) programie szkolenia – należy przez to rozumieć opracowany przez właściwy polski związek sportowy program przygotowań do zawodów sportowych, o których w pkt 9 albo opracowany przez macierzysty klub sportowy zawodnika program przygotowań do zawodów sportowych, o których mowa w pkt 9.

2. Przepisy uchwały dotyczące stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia stosuje się odpowiednio do zawodników – członków drużyn sportowych w sportach zespołowych.

 

§ 3. 1. Wysokość środków finansowych na wypłatę stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia sportowe oraz na sfinansowanie udzielanych wyróżnień planowane są rokrocznie w budżecie Gminy Kaczory.

2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów i nagród nie może przekroczyć kwot określonych w budżecie gminy.

 

§ 4. 1. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego w niej stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia, nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników ani zobowiązań organów Gminy Kaczory do ich przyznania tym osobom.

2. Przepis ust. 1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych stypendiów i nagród oraz obowiązku udzielania przyznanych wyróżnień.

 

§ 5. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego oraz przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Wójta.

 

§ 6. 1. Osoba otrzymująca stypendium sportowe zobowiązana jest do promowania Gminy Kaczory, a szczegółowe warunki promocji zostaną ustalone w zawartej umowie, o której mowa w § 10 pkt 5.

2. O przyznaniu, wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt informuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

 

§ 7. Stypendium sportowe przyznaje się zawodnikowi za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

§ 8. 1. Stypendium sportowe stanowi wypłacaną z budżetu Gminy Kaczory pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika.

2. Stypendia sportowe można przyznawać i wypłacać wyłącznie tym zawodnikom, którzy nie pobierają stypendium sportowego z budżetu państwa lub z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Stypendium sportowe przyznaje się na okres realizacji programu szkolenia, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Podstawą do przedłużenia lub przyznania nowego stypendium jest powtórne uzyskanie wyniku określonego w § 2 ust. 1 pkt 8 do 10.

4. Stypendium sportowe przyznaje się na okres od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wniosek został złożony.

 

§ 9. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące na dzień 31 stycznia roku przyznania stypendium.

2. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych.

3. Wysokość miesięcznych rat stypendium sportowego może wynosić:

1) dla zawodników – uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich do 15 % kwoty, o której mowa w ust. 1;

2) dla zawodników będących juniorami – pracującymi lub niepracującymi po zakończeniu realizacji obowiązku nauki lub studiujących na studiach dziennych do 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1;

3) dla zawodników – seniorów do 5 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

4. Wójt może w wyjątkowych sytuacjach zwiększyć stypendium do 100 %. Warunkiem niezbędnym jest uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kaczory.

5. Zawodnikowi, który osiągnął wyniki określone w § 2 pkt 8 do 10, który reprezentuje kraj lub klub sportowy bądź kilka klubów sportowych, albo realizuje kilka programów sportowych lub uprawia różne dyscypliny sportu, może zostać przyznane tylko jedno stypendium sportowe w wysokości określonej w ust. 3.

 

§ 10. Stypendium sportowe wypłacane jest zawodnikowi, który jednocześnie:

1) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych;

2) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzedzającym osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub we współzawodnictwie krajowym;

3) jest objęty programem szkolenia;

4) w chwili przyznania stypendium sportowego nie ukończył 25 lat;

5) po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium przez Wójta zawarł z Gminą umowę stypendialną.

 

§ 11.1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego może występować:

1) zarząd klubu sportowego;

2) dyrektor szkoły;

3) rektor uczelni wyższej;

4) zawodnik lub jego opiekun prawny.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kaczory w terminie 6 miesięcy od uzyskania wyniku uprawniającego do uzyskania stypendium, nie później jednak niż do 30 września.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być składany po terminie, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu przez kandydata wymogów przyznania stypendium sportowego.

4. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

5. O sposobie załatwienia wniosku Wójt pisemnie informuje wnioskodawcę.

6.Wniosek powinien zawierać:

1) określenie wnioskodawcy, dane osobowe zawodnika, informacje o osiągnięciach sportowych,

2) do wniosku należy załączyć:

-         oświadczenie, że zawodnik nie pobiera innego stypendium wymienionego w § 8  ust. 2,

-         dokumenty potwierdzające spełnianie przesłanek, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2.

7. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 12. 1. Wójt w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacanie stypendium, jeżeli zawodnik – licencjonowany:

1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego;

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym.

2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

 

§ 13. 1. Wójt w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wypłacanie stypendium, jeżeli zawodnik amator:

1) zaprzestał realizacji programu szkolenia;

2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia;

3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia;

5) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu, co dyscyplina objęta programem szkolenia, otrzymuje stypendium sportowe ze źródeł określonych z § 8 ust. 2;

6) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli przyczyną niezdolności sportowej jest kontuzja wynikająca z uprawiania danej dyscypliny sportowej, stypendium wypłacane jest do 6-ciu miesięcy. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium cofa się.

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności z ust. 1.

4. O cofnięciu stypendium Wójt powiadamia zawodnika, macierzysty klub sportowy zawodnika oraz Radę Gminy.

 

§ 14. 1. Zawodnik pobierający stypendium sportowe zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wójta o okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1.

2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zawodnik zwraca pobrane stypendium sportowe za okres, kiedy zaistniały okoliczności do jego wstrzymania lub cofnięcia.

 

§ 15. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu gminy, które stanowić powinno wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

2. Wyróżnienie stanowi medal, statuetka, puchar lub dyplom i przyznawane jest zawodnikowi za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

 

§ 16. 1. Podstawą ustalenia wysokości przyznawanej nagrody jest minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące na dzień 31 stycznia roku przyznania nagrody.

2. Wysokość oraz formę nagrody ustala Wójt uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.

3. Łączna suma nagród przyznanych jednemu zawodnikowi za rok, w którym wniosek został złożony albo za rok poprzedni nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

 

§ 17. 1. Ustala się wyróżnienie I i II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

2. Kategorię wyróżnienia ustala Wójt, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.

 

§ 18. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:

1) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub o wyróżnienie albo w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;

2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.

 

§ 19. 1. Wójt przyznaje nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) macierzystego klubu (stowarzyszenia) sportowego zawodnika;

2) dyrektora szkoły;

3) rektora uczelni wyższej;

4) zawodnika lub jego opiekuna prawnego.

6.Wniosek powinien zawierać:

1) określenie wnioskodawcy,

2) dane osobowe zawodnika,

3) informacje o osiągnięciach sportowych,

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały (§ 11 ust.7).

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Kaczory.

4. Wójt rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Wójta.

 

§ 20. 1. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę.

2. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym.

 

§ 21. Świadczenia określone niniejszą uchwałą mogą być przyznane za osiągnięcia wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 do 11, nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

 

§ 22. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, trenerów i działaczy sportowych, ani zobowiązań organów gminy do ich przyznania tym osobom.

 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

 

Załączniki

Załącznik (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2010-01-05 08:44:42
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2010-01-05 10:05:20
Ostatnia zmiana:2010-01-05 10:05:20
Ilość wyświetleń:2468
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij